Akarui Mado, 明るい窓

Akarui Mado

Title:

Akarui Mado


Publisher:

Hoppo Minsei Kyokai


Location:

Hokkaido