Gakko Shinbun, 学校新聞

Gakko Shinbun

Title:

Gakko Shinbun


Date:

Apr 30, 1948


Publisher:

Fukagawa Shogakko


Location:

Yamaguchi